Visegrad 4 Ukraine

 Visegrad 4 Ukraine is an extraordinary call for small grant proposals 

The aim of the call for proposals for small grants is to help mitigate the effects of war on the refugees arriving from Ukraine/residing in V4 countries, to strengthen the capacities of local authorities, public institutions and civil society organizations who provide the necessary assistance in terms of health and social services in the short- and mid-term, and to ease potential tensions between the refugees and local populations resulting from a lack of information, language barriers and social and economic differences.

🇨🇿 Cílem výzvy k předkládání žádostí o malé granty je pomoci zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny/pobývající v zemích V4, posílit kapacity místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc pokud jde o zdravotní a sociální služby v krátkodobém a střednědobém horizontu, a zmírnit potenciální napětí mezi uprchlíky a místním obyvatelstvem plynoucí z nedostatku informací, jazykových bariér a sociálních a ekonomických rozdílů.

Svůj návrh zasílejte V ANGLICKÉM JAZYCE kdykoli do 1. května 2022!


🇭🇺 A speciális felhívás célja olyan projektek támogatása, melyek az Ukrajnából érkező menekültek életkörülményeinek azonnali vagy hosszútávú javítását, a helyi civil szervezetek, önkormányzatok, állami és privát segélyszervezetek kapacitásának bővítését, a megfelelő szociális és mentálhigiénés ellátás biztosítását, valamit a menekültek és a helyi lakosság közötti zökkenőmentes, átmeneti együttélését kívánják segíteni.

Az ANGOL NYELVEN írt pályázati kérelmet május 1-ig nyújthatják be


🇵🇱 Celem konkursu na małe granty jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach V4, wzmocnienie zdolności władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które świadczą niezbędną pomoc w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej w perspektywie krótko- i średnioterminowej oraz złagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami a społecznościami lokalnymi wynikających z braku informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i ekonomicznych.

Złóż wniosek w JĘZYKU ANGIELSKIM do 1 maja 2022!


🇸🇰 Cieľom výzvy na predkladanie návrhov malých grantov je pomôcť zmierniť dopady vojny na utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny/sídliacich v krajinách V4, posilniť kapacity samospráv, verejných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré poskytujú potrebnú zdravotnú pomoc a sociálne služby v krátkodobom a strednodobom horizonte, a zmierniť potenciálne napätie medzi utečencami a miestnym obyvateľstvom vyplývajúce z nedostatku informácií, jazykových bariér a sociálnych a ekonomických rozdielov.

Svoj návrh zasielajte V ANGLICKOM JAZYKU kedykoľvek do 1. mája 2022!


🇺🇦 Метою подання заявки на отримання невеликих грантів – допомогти пом’якшити наслідки війни для переселенців, які вимушено прибувають з України в країни Вишеградської четвірки; зміцнити потенціал місцевих органів влади, державних установ та організацій, які надають необхідну допомогу в галузі охорони здоров’я та соціальних послуг в короткостроковій і середньостроковій перспективі; а також послабити потенційну напруженість між тимчасовими переселенцями з України і місцевим населенням, що виникає в результаті нестачі інформації, мовних бар’єрів, соціальних і економічних відмінностей.

Specific areas of support:

Social and psychological services and assistance (incl. medial help, foster help, capacity-building for social work, social infrastructure development, etc.) 

Education and training (securing placements in kindergartens and schools, integration of children, older people and vulnerable groups, language courses and training in terms of other relevant skills, etc.) 

Free-time activities for adults and children (excursions, cultural activities and events, sports and other relevant activities) 

Employment (vocational training and courses for particular jobs and trades, support in job search, integration in local work environment) 

Improvement of living conditions for vulnerable groups (e.g., physically or mentally handicapped people, minorities, large families) 

Other activities relevant in local settings 

 

Who can apply?

Any legal entity registered in Czechia, Hungary, Poland, Slovakia, or Ukraine (e.g., municipalities and local governments, schools, health institutions, orphanages, NGOs); no partnership with organizations from other countries needed  

 

Other conditions:

Projects must target concrete groups of refugees from Ukraine 

Cash operations allowed up to 30% of the grant  

Purchases of supplies and material allowed (tangible/intangible assets) 

Overhead budget (running costs) can amount to 20% of the grant (paid retrospectively, upon approval of reports) 

Wages/salaries are eligible costs which can be covered from the grant 

Preference given to projects with budgets up to €20,000 

Projects must be concluded till the end of 2022 

 

How and when to apply: Register at http://my.visegradfund.org/  

Consult the Fund’s secretariat (in English, but also in Czech, Hungarian, Polish, Slovak, or Ukrainian) 

Submit your proposal any time by May 1, 2022 

 

Note: Projects will be evaluated and recommended for formal approval on a rolling basis until capacity is reached.

Please read the following documents: